Create Account
Forget Password

Authors

Adem Bora
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Abdülkerim Taşdemir
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Kasım Durmuş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Emine Elif Altuntaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE CASE OF PERIPHERAL FACIAL PARALYSIS DUE TO PONTINE HEMORRHAGE

A RARE CASE OF PERIPHERAL FACIAL PARALYSIS DUE TO PONTINE HEMORRHAGE
Articles > Otology
Submitted : 05.07.2017
Accepted : 24.01.2018
Published: 24.01.2018

Abstract

Peripheral facial paralysis is one of the most common cranial neuropathies. Many factors in the etiology of peripheral facial nerve paralysis are not found in approximately two thirds of the cases and are called "idiopathic". Lacunar infarcts and hemorrhage holding the lower part of the pons are rare causes of infranuclear facial paralysis.
A 55-year-old man presented with sudden onset right facial paralysis. Medical history was significant for poorly controlled diabetes mellitus. The patient was initially treated for presumptive Bell's palsy. Radiologic evaluation was performed on the patient whose clinical follow-up showed progression. Subsequent magnetic resonance imaging of the brain and internal auditory canal showed haemorrhage at the pons.
There are few cases in the literature that cause isolated Bell's palsy, which is caused by life-threatening pontine hemorrhage or infections. For this reason, we aimed to share with the literature on why it is one of the few cases we can reach in Pubmed scan our Bell palsy case who is considered as an initial feature, however, during clinical follow-up the pons hemorrhage is detected.
In conclusion, physicians should be careful not to miss the etiological factors with rare but serious consequences when following patients with peripheral facial paralysis.
Keywords: Faciyal paralaysis , Pons haemorrhage , differantial diagnosis

Özet

Periferik fasiyal paralizi en sık karşılaşılan kraniyal nöropatilerden biridir. Periferik fasiyal sinir paralizilerinin etyolojisinde pekçok faktör öne sürülsede olguların yaklaşık olarak üçte ikisinde neden bulunamamaktadır ve “idiopatik” olarak adlandırılmaktadır. Ponsun alt kısmını tutan lacunar infakt ve kanamalar infranükler fasiyal paralizinin nadir nedenleridir.
Elli beş yaşında erkek hasta ani başlangıçlı sağ yüz felci şikayeti ile başvurdu. Hastanın öz geçmişinde kötü kontrollü diabetes mellitus tanısı mevcuttu. Hastaya Bell paralizi ön tanısı ile tedavi başlandı. Klinik takiplerinde progresyon izlenen hastaya radyolojik değerlendirme yapıldı. Beyin ve temporak kemik manyetik rezonans görüntülemesinde (MRI) pons'da hemoraji saptandı.
Literatürde hayatı tehdit eden pons kanaması ya da infaktının neden olduğu izole Bell paralizisine neden olan az sayıda olgu yer almaktadır. Bizde bu nedenle başlangıç özellikleri olarak Bell paralizisi düşündüren, ancak klinik takibi sırasında pons kanaması saptanan ve Pubmed taramasında bizim ulaşabildiğimiz az sayıda vakadan biri olması nedeni ile olgumuzu literatür ile paylaşmayı amaçladık.
Sonuç olarak hekimlerin periferik fasiyal paralizili hastaları takip ederken nadir ama ciddi sonuçları olan etyolojik faktörleri gözden kaçırmamak için daima dikkatli olması gerektiğine dikkat çekmektir.
Anahtar kelimeler: Fasiyal paralizi , Pons hemorajisi , ayırıcı tanı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment