Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Sıtkı Gozeler
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Abdulkadir Şahin
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Merve Zeynep Koday
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A PARAPHARYNGEAL FOREIGN BODY PRESENTING WITH CERVICAL MASS

A PARAPHARYNGEAL FOREIGN BODY PRESENTING WITH CERVICAL MASS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 15.01.2022
Accepted : 10.05.2022
Published: 10.05.2022

Abstract

Despite its rarity, foreign body ingestion can result in severe complications such as pharyngoesophageal perforation, aortoesophageal fistula, carotid rupture, and deep neck infection. Patients with suspected foreign body ingestion should be carefully evaluated, and imaging techniques must be employed for diagnosis when required. In this article, we reported a 27-year-old man presented with deep neck infection and an ingested foreign body (chicken bone) was removed from his cervical abscess.
Keywords: Parapharyngeal Foreign Body , Parapharyngeal Abscess , Chicken Bone , Deep neck infection

Özet

Nadir olmasına rağmen, yabancı cisim yutulması faringoözofageal perforasyon, aortoözofageal fistül, karotis rüptürü ve derin boyun enfeksiyonu gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Yabancı cisim yutulduğundan şüphelenilen hastalar dikkatle değerlendirilmeli ve gerektiğinde tanı için görüntüleme tekniklerinden yararlanılmalıdır. Bu yazıda derin boyun enfeksiyonu ile başvuran 27 yaşında erkek hastanın servikal apse poşundan yutulan yabancı cismin (tavuk kemiği) çıkarıldığını bildirdik.
Anahtar kelimeler: Parafaringeal Yabancı Cisim , Parafarengeal Apse , Tavuk Kemiği , Derin boyun enfeksiyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment