Create Account
Forget Password

Authors

Vural Akın
Süleyman Demirel Üniversites...
Mehmet Emre Sivrice
Süleyman Demirel Üniversites...
Veysel Atilla Ayyıldız
Süleyman Demirel Üniversites...
Seda Altunbaş
Süleyman Demirel Üniversites...
Yaşar Alp Yasan
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN INCIDENTALLY DETECTED SOFT PALATE CANALICULAR ADENOMA ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING

AN INCIDENTALLY DETECTED SOFT PALATE CANALICULAR ADENOMA ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 23.01.2023
Accepted : 22.02.2023
Published: 22.02.2023

Abstract

Canalicular adenoma is a benign neoplasia that originates mostly from minor salivary glands and accounts for approximately 1% to 3.2% of all salivary gland masses. About three-quarters of canalicular adenoma cases occur in the upper lip, but the buccal mucosa and hard palate are also frequently involved areas. It is most common in the seventh decade and is more common in women than men. Since the recurrence rate is very low when excised with clean surgical margins, it is important to differentiate it from malignant masses that require wider resection. Immunohistochemical tests are used to make this differential diagnosis. In this article, a case of soft palate canalicular adenoma with an ulcerated-crusted appearance, which was detected incidentally in a geriatric male patient who underwent cranial magnetic resonance examination for a different reason, and which is very rarely encountered in the literature, is presented.
Keywords: Canalicular adenoma , palate , magnetic resonance imaging , tumor

Özet

Kanaliküler adenom, çoğunlukla minör tükürük bezlerinden köken alan ve tüm tükürük bezi kitlelerinin yaklaşık %1 ila %3,2'sini oluşturan iyi huylu bir neoplazidir. Kanaliküler adenom vakalarının yaklaşık dörtte üçü üst dudakta görülür, ancak yanak mukozası ve sert damak da sık tutulan bölgelerdir. En sık yedinci dekatta görülür ve kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Temiz cerrahi sınırlarla eksize edildiğinde nüks oranı çok düşük olduğu için daha geniş rezeksiyon gerektiren malign kitlelerden ayırt edilmesi önemlidir. Bu ayırıcı tanıyı yapmak için immünohistokimyasal testler kullanılır. Bu yazıda farklı bir nedenle kraniyal manyetik rezonans incelemesi yapılan geriatrik erkek hastada tesadüfen saptanan ve literatürde çok nadir rastlanan ülsere-krutlu görünümlü yumuşak damak kanaliküler adenom olgusu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kanaliküler adenom , damak , magnetik rezonans inceleme , tümör
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment