Create Account
Forget Password

Authors

Veli Kırbaç
Adnan Menderes Üniversitesi...
Sema Başak
Adnan Menderes Üniversitesi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

APPROACH TO THE PATIENT WITH MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME

APPROACH TO THE PATIENT WITH MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 13.02.2023
Accepted : 13.04.2023
Published: 13.04.2023

Abstract

Melkersen-Rosenthal syndrome is a granulomatous disease that presents with the triad of recurrent peripheral facial paralysis, orofacial edema and fissured tongue. This syndrome is rarely encountered with all its components. Etiology and pathogenesis have not been fully elucidated. It is thought that genetic and acquired factors play a role together. It is rare in childhood and is more common in the 2nd and 3rd decade of life. The most common component of the syndrome is orofacial edema, and facial paralysis is typically recurrent. Fissured tongue is the least common finding. The diagnosis of the syndrome is made clinically. Treatment is directed towards the symptoms. In this context, corchitosteroids, antibiotics constitute the treatment protocol. In case of failure to respond to these treatments, facial nerve decompression is performed. This case is very rare in terms of being a pediatric patient. It is also presented because it fits the classical triad definition.
Keywords: Melkersen Rosenthal syndrome , recurrent facial paralysis , orofacial edema

Özet

Melkersen Rosenthal sendromu tekrarlayan periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karşımıza çıkan granülamatöz bir hastalıktır. Bu sendrom tüm bileşenleri ile karşımıza nadiren çıkmaktadır. Etiyoloji ve patogenez tam olarak aydınlatılamamıştır. Genetik ve edinsel faktörlerin birlikte rol aldığı düşünülmektedir. Çocukluk çağında nadir görülmekte olup hayatın 2. Ve 3. dekadında daha sık görülmektedir. Sendromun en sık görülen bileşeni orofasiyal ödem olup fasiyal paraliz tipik olarak tekrarlayan niteliktedir. Fissürli dil en az rastlanılan bulgudur. Sendromun tanısı klinik olarak konulur. Tedavi semptomlara yöneliktir. Bu kapsamda korkitosteroidler , antibiyotikler tedavi protokolünü oluşturmaktadır.Bu tedavilere yanıt alınamaması durumunda fasiyal sinir dekompresyonu yapılmaktadır. Bu olgunun çocuk hasta olması bakımından oldukça nadir görülmektedir.Ayrıca klasik triad tanımına uyduğu için sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Melkersen Rosenthal sendromu , tekrarlayan fasiyal paralizi , orofasiyal ödem
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment