Create Account
Forget Password

Authors

Deniz Avcı
Nevşehir Devlet Hastanesi
Emrah Gülmez
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
İmdat Yüce
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Sedat Çağlı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

SUBLINGUAL EPIDERMOID CYST

SUBLINGUAL EPIDERMOID CYST
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 17.02.2019
Accepted : 16.07.2019
Published: 16.07.2019

Abstract

Epidermoid cysts are rare, benign, painless ectodermal masses in the oral cavity and can be seen anywhere in the body. The most accepted theory in the etiology is that the first and second branchal arches are not covered in the midline, and that the cyst is composed of wrapped epithelial tissue residues. Epidermoid cysts are most commonly seen on the oral base in the oral cavity and they are most commonly located in the submental region on the midline. It is usually seen in the second and third decades of life. They rarely pass the size of 5 cm. The most common complaint is painless swelling. They may cause speech disorders, difficulty in eating, and respiratory distress in very large cases because they push back the tongue. Ultrasonography (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) are helpful in the diagnosis. The definitive diagnosis is made by histopathological examination. The treatment option is a total excision of the entire wall of the cyst by means of an intraoral, extraoral or combined approach.
In this case, a giant 6-cm epidermoid keratinous cyst which is rarely seen in a 35-year-old female patient was discussed with clinical, histopathological, differential diagnosis and treatment features.
Keywords: epidermoid cyst , giant , sublingual

Özet

Epidermoid kistler oral kavite bölgesinde çok nadir görülen, benign, ağrısız, ektodermal kökenli kitleler olup, vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Etyolojide en kabul gören teori 1. ve 2. brankial arkların orta hatta kapanmaması sonucunda kistin, etrafı sarılan epitel doku artıklarından oluşması düşüncesidir. Epidermoid kistler oral kavitede en sık ağız tabanında, boyunda ise orta hatta en sık submental bölgede yerleşirler. Genellikle hayatın 2. ve 3. dekatında görülürler. Nadiren 5 cm boyutunu geçerler. En sık şikâyet ağrısız şişliktir. Dili geriye itmelerinden ötürü konuşma bozukluklarına, yemek yemede zorlanmaya ve boyut olarak çok büyük olgularda ise solunum sıkıntılarına sebep olabilirler. Tanıda ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yardımcı olur. Kesin tanısı histopatolojik inceleme ile konur. Tedavi seçeneği intraoral, ekstraoral veya kombine yaklaşımla cerrahi olarak kistin tüm duvarı ile birlikte total eksizyonudur.
Bu olguda 35 yaşında bayan hastada nadir görülen sublingual yerleşimli 6 cm'lik dev bir epidermoid keratinöz kist klinik, histopatolojik, ayırıcı tanı ve tedavi özellikleri ile literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: dev , epidermoid kist , sublingual
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment