Create Account
Forget Password

Authors

Akif İşlek
Mardin Nusaybin Devlet Hasta...
Sadullah Şimşek
Mardin Nusaybin Devlet Hasta...

Who liked this


No Record

Followers


No record

LOW AND SINGLE DOSE METHYLPREDNISOLONE THERAPY IN THE TREATMENT OF JUVENILE RECURRENT PAROTITIS

LOW AND SINGLE DOSE METHYLPREDNISOLONE THERAPY IN THE TREATMENT OF JUVENILE RECURRENT PAROTITIS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 11.03.2021
Accepted : 27.05.2021
Published: 27.05.2021

Abstract

Juvenile recurrent parotitis (JRP) is a recurrent inflammation of the parotid gland of unknown etiology that occurs in childhood. The most studied and effective treatment option in the literature is stenon canal endoscopy (SCE) and irrigation of the canal with corticosteroid solution (CSCE). In this case report, the effectiveness of low and single-dose methylprednisolone treatment was discussed.
A 13-year-old girl presented with episodes of painful swelling and redness in the left parotid gland 5 times in the last 2 years. Physical examination, patient history, laboratory and radiological examinations demonstrated the diagnosis of JRP. The patient was given a low single dose of 0.5 mg/kg methylprednisolone with pantoprazole (1 mg/kg, single dose, iv) intravenously. The patient stated that there was no need for additional medication in her control visit after one week.
Since SCE or CSCE treatment options are not widespread and the application is difficult, low dose single iv corticosteroid administration may be recommended, especially in patients who do not respond to conservative treatments.
Keywords: Juvenile recurrent parotitis , Autoimmune , Corticosteroid , Methylprednisolone

Özet

Juvenil rekürren parotit (JRP), parotis bezinin, çocukluk çağında ortaya çıkan, tekrarlayıcı, etyolojisi belirsiz inflamasyonudur. Literatürde en çok incelenmiş ve etkili tedavi seçeneği stenon kanalı endoskopisi (SKE) ile birlikte kanalın kortikosteroid solusyonu ile irrigasyonudur (KSKE). Bu olgu sunumunda düşük ve tek doz metilprednizolon tedavisinin etkinliği tartışılmıştır.
Onüç yaşında kız hasta, son 2 yıl içerisinde 5 defa sol parotis bezde ağrılı şişlik, kızarıklık atakları nedeniyle başvurdu. Fizik muayene bulguları, hasta öyküsü, laboratuar ve radyolojik tetkikleri JRP ile uyumlu olarak bulundu. Hastada 0.5 mg/kg tek doz metilprednizolon, pantoprazol (1 mg/kg, tek doz, iv) ile birlikte tek doz intravenöz (iv) olarak verildi. Hasta, bir hafta sonraki kontrolünde ek ilaç gereksinimi olmadığı bildirdi.
SKE ya da KSKE tedavi imkanı yaygın olmaması ve uygulama güçlüğü nedeni ile düşük dozda tek iv kortikosteroid uygulaması özellikle konservatif tedavilere yanıt alınamayan hastalarda tercih önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Juvenil rekürren parotit , Otoimmün , Kortikosteroid , Metilprednizolon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment