Create Account
Forget Password

Authors

Özer Erdem Gür
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...
Tolga Gediz
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Gamze Öztürk
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...
Mustafa Deniz Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, An...
21.02.2019

Followers


Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, An...
21.02.2019

ORBITAL AND INTRACRANIAL COMPLICATION OF FRONTAL SINUSITIS

ORBITAL AND INTRACRANIAL COMPLICATION OF FRONTAL SINUSITIS
Articles > Rhinology
Submitted : 09.12.2018
Accepted : 21.02.2019
Published: 21.02.2019

Abstract

We aimed to present a case report of a complicated frontal sinusitis treated with a right frontal craniotomy and endoscopic sinus surgery. A 35-year-old male in good general condition had a history of redness and swelling in the right upper eyelid, runny nose, mild headache lasting about a month had no previous history of treatment or examination. Nasal endoscopy and neurological examinations revealed normal findings except right middle meatus edema, leukocytosis and eyelid edema. CT and MRI examinations revealed right-sided ethmoidal, maxillary and frontal sinusitis and an abscess formation in the right frontal lobe.
Following craniotomy and dural incision above the abscess localization, an early capsular period abscess and surrounding granulation tissue were removed from the parenchyma. After the neurosurgical approach, endoscopic anterior ethmoidectomy and maxillary sinoscopy were performed. The inflamed frontal sinus mucosa was removed and a connection was established from the craniotomy window.
In patients with eyelid swelling and redness, complete ENT examination and ophthalmologic evaluation should be done in detail. Depending on the general condition and history of the patient, attention should be paid to deficient and silent life-threatening conditions.
Keywords: brain abscess , frontal sinusitis , intracranial complication

Özet

Sağ frontal kraniyotomi ve endoskopik sinüs cerrahisi yaparak tedevi ettiğimiz komplikasyonlu frontal sinüzit olgumuzu kısa literatür derlemesi ile sunmayı amaçladık.
Genel durumu iyi, sağ üst göz kapağında yaklaşık 1 aydır hiperemi, ödem, burun akıntısı ve hafif başağrısı şikayetleri ile başvuran 35 yaşında erkek olgunun öyküsünde daha önce herhangi bir tedavi veya tetkik öyküsü yoktu. Nazal endoskopide sağ orta meatus ödemliydi, hafif lökositoz, göz kapak ödemi ve hiperemisi dışında göz ve nöroloji muayeneleri olağandı. BT ve MRI tetkiklerinde sağ taraf etmoidal, maksiller ve frontal sinüzit, sağ frontal lobda abse formasyonu izlendi. Kraniotomi sonrası apse lokalizasyonu üzeri dura insizyonunu takiben parankimden kapsül yapısı henüz oluşmamış erken kapsüler dönem apse ve etrafındaki granulasyon dokusu çıkarıldı, galeal doku ve fibrin doku yapıştırıcı ile duraplasti yapıldı. Aynı seansta beyin cerrahi girişimi sonrası endoskopi eşliğinde sağ unsinektomi, anterior etmoidektomi, maksiler sinoskopi yapıldı. Kraniyotomi penceresiden frontal sinüs enflame mukozası temizlenerek orta meatus geçişi sağlandı. Göz kapaklarında şişlik ve kızarıklık ile gelen olgularda, tam KBB muayenesi yanında oftalmolojik muayene ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, ayırıcı tanıdaki hastalıklar düşünülerek gerekli tetkikler özellikle radyolojik inceleme tam yapılmalıdır. Hastanın genel durumuna ve öyküsüne güvenerek, eksik ve/veya hatalı tedaviye dikkat edilmeli, sessiz kalmış hayatı tehdit edici tablolar mutlaka akılda bulunmalıdır.
Anahtar kelimeler: beyin apse , frontal sinüzit , intrakraniyal komplikasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment