Create Account
Forget Password

Authors

Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Mehmet Çelik
Antalya Eğitim Araştırma Has...
Nuray Ensari
Antalya Eğitim Araştırma Has...
Dinç Süren
Antalya Eğitim Araştırma Has...
N. Didem Yılmaz
Antalya Eğitim Araştırma Has...

Who liked this


Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, An...
16.08.2019

Followers


Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, An...
16.08.2019

NON-HODGKİN LYMPHOMA: BILATERAL TONSIL INVOLVEMENT

NON-HODGKİN LYMPHOMA: BILATERAL TONSIL INVOLVEMENT
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 20.07.2019
Accepted : 16.08.2019
Published: 16.08.2019

Abstract

Introduction: In adults, lymphoma is the most common neoplasm after squamous cell carcinoma in the head and neck region. The lymphomas in the head and neck region are most often localized in the Waldeyer ring, tonsil, but rarely bilateral tonsillar involvement. In this study, a case with non-Hodgkin's lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy is presented with a short literature review.
Case: A 65-year-old male patient presented with complaints of sore throat, difficulty in swallowing and breathing, and swelling in the lower jaw corner. Bilateral tonsillar hyperthrophic surface was exudative, bloody and inflamed. The patient had mild trismus and odynophagia. Bilateral neck level 3 had a palpable lymph node. Biopsy revealed diffuse large B-cell lymphoma. The patient was referred to hematology / oncology department for treatment. Staging was evaluated as stage IV B and systemic chemotherapy - monoclonal antibody combined therapy was started. Significant clinical relief was achieved after the fifth cure. At the end of the third month, there was a significant response to treatment and PET CT.
Conclution: In adult patients, we think that histopathological examination is necessary in terms of malignancy exclusion not only in asymmetric tonsillectomy materials but also in bilateral tonsillar hypertrophy in clinical suspicion.
Keywords: Tonsil , bilateral , non-Hodgkin lymphoma

Özet

Giriş: Erişkinlerde, lenfoma, baş boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinomdan sonra en sık görülen neoplazmdır. Baş ve boyun bölgesindeki lenfomaları en sık Waldeyer halkasında , tonsil de lokalize olur ancak nadiren bilateral tonsil tutulumu görülür. Bu çalışmada bilateral tonsil hipertrofisi ile başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu kısa literatür derlemesi ile birlikte sunulmuştur.
Olgu: 65 yaşında erkek hasta üç hafta önce başlayan giderek artan antibiyotik tedavisine dirençli boğaz ağrısı, yutma ve nefes alma zorluğu , alt çene köşesinde şişlik şikayeti ile başvurdu. Bilateral tonsiller ileri derece hipertrofik yüzeyi eksudatif, kanlı ve inflame idi . Hastanın hafif trismusu ve odinofajisi mevcuttu. Bilateral boyun level 3 de palpabl lenf nodu mevcuttu. Biyopsi sonucu Diffuz Büyük B hücreli lenfoma geldi. Hasta tedavi amaçlı hematoloji / onkoloji bölümüne yönlendirildi. Evrelemesi , evre IV B olarak değerlendilip sistemik kemoterapi - monoklonal antikor kombine tedavisine başlandı. Beşinci kür sonrası belirgin klinik rahatlama sağlandı. Üçüncü ay sonu kontrol bakıları ve PET CT tetkikinde tedaviye belirgin yanıt alındığı izlendi.
Sonuç: Özellikle erişkin hastalarda, belirlenmiş klinik risk faktörlerinin bulunduğu durumlarda daha dikkatli olunması ve sadece asimetrik tonsillektomi materyallerinin değil klinik şüphede bilateral tonsil hipertrofisinde de malignite ekartasyonu açısından histopatolojik incelemesinin gerekli olduğu görüşündeyiz.
Anahtar kelimeler: Tonsil , bilateral , non-Hodgkin lenfoma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment