Create Account
Forget Password

Authors

İbrahim Ömer Gürlek
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Filiz Gülüstan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Duygu Yegül
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
İbrahim Sayın
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...

Who liked this


No Record

Followers


No record

RARE CAUSE OF RESPIRATORY DIFFICULTY IN NEWBORN: CONGENITAL SACCULAR CYST

RARE CAUSE OF RESPIRATORY DIFFICULTY IN NEWBORN: CONGENITAL SACCULAR CYST
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 05.01.2022
Accepted : 26.10.2022
Published: 26.10.2022

Abstract

Congenital saccular cyst of the larynx is a very rare cause of upper airway obstruction that can be seen in newborns and older children. The laryngeal saccule is the recess in the upper part of the roof of the ventricle that lies between the ventricular band and the thyroid cartilage. A saccular cyst occurs when the submucosal glands in this region are enlarged with mucus as a result of acquired or congenital obstruction. Early diagnosis; It is very important to avoid the high mortality associated with undiagnosed cases. Depending on the localization or size of the cyst, it may cause respiratory distress, weak crying, feeding difficulty, and changes in voice quality. Even respiratory distress may be accompanied by stridor, supraclavicular, and retrosternal retractions. Endoscopic examination and computed tomography of the larynx are helpful in diagnosis. Endoscopic or external drainage, marsupialization, or partial/total excision of the cyst is recommended for treatment. In our case, the diagnosis and treatment of laryngeal saccular cyst, which was detected in a two-month-old infant who was followed up in the pediatric intensive care unit for respiratory distress, was reviewed in the light of the literature.
Keywords: Infant , newborn , larynx , congenital , cysts

Özet

Larinksin konjenital sakküler kisti, yenidoğan döneminde ve daha büyük çocuklarda görülebilen üst solunum yolu tıkanıklığının çok nadir bir nedenidir. Laringeal sakkül, ventrikül tavanının üst kısmında ventriküler band ve tiroid kartilaj arasında uzanan girintidir. Sakküler kist, bu bölgede submukozal glandların edinsel veya konjenital nedenlerle tıkanıklığı sonucu mukus ile genişlemesiyle oluşur. Erken tanı; tanı konulmamış vakalarla ilişkili yüksek mortaliteden kaçınmak için çok önemlidir. Kistin lokalizasyonuna veya büyüklüğüne bağlı olarak solunum sıkıntısına, zayıf ağlamaya, beslenme zorluğuna, ses kalitesinde değişmeye yol açabilir. Hatta solunum sıkıntısına stridor, supraklavikuler, retrosternal çekilmeler eşlik edebilir. Larinksin endoskopik muayenesi ve bilgisayarlı tomografisi tanıda yardımcıdır. Tedavide kistin endoskopik veya eksternal yolla drenajı, marsupiyalizasyonu, veya kısmi/total eksizyonu önerilmektedir. Olgumuzda pediatrik yoğun bakımda solunum sıkıntısı nedeniyle takip edilen iki aylık süt çocuğunda tespit edilen larengeal sakküler kistin tanı ve tedavisi literatür eşliğinde gözden geçirildi.
Anahtar kelimeler: Bebek , yenidoğan , larinks , konjenital , kist
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment