Create Account
Forget Password

Authors

Veli Kırbaç
Adnan Menderes Üniversitesi...
Murat Doğan
Adnan Menderes Üniversitesi...

Who liked this


MERTAY ÖZ
Ankara Training and Research Hosp...
13.11.2022

Veli Kırbaç
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp F...
26.10.2022

Followers


PAPILLARY THYROID CARCINOMA DEVELOPING IN THE WALL OF THE THYROGLOSSAL CANAL CYST

PAPILLARY THYROID CARCINOMA DEVELOPING IN THE WALL OF THE THYROGLOSSAL CANAL CYST
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 13.02.2022
Accepted : 26.10.2022
Published : 26.10.2022

Turkish abstract

Tiroglossal kanal kisti , konjenital boyun kitleleri arasında en sık karşımıza çıkan kitlelerdir. Yaklaşık olarak %1 oranında malign dönüşüm gösterme potansiyeli mevcuttur. En sık rastlanılan malign patoloji ise tiroid papiller karsinomlardır. Tiroglossal kanal kisti ve tiroid bezinde senkron papiller tiroid kanseri görülme ihtimali oldukça azdır. Bu çalışmamızda tiroglossal kanal kisti nedeniyle opere edilen ve tiroglossal kanal kisti duvarında papiller tiroid karsinom saptanmış 43 yaş erkek olgu ele alındı. Bu olguda daha sonrasında yapılan total tiroidektomi materyalinde de malignite saptandı.

Introduction

Tiroglossal kanal kisti , konjenital boyun kitleleri arasında en sık karşımıza çıkan kitlelerdir. Tiroglossal kanal kistleri sıklıkla boyun orta hat yerleşimli olmasına rağmen boyun lateral yerleşimli de olabilirler.Genellikle benign seyirli olmalarına rağmen  %1 oranında malignite potansiyeline sahiptirler[1,2]. En sık görülen tipi ise papiller karsinomlardır[1,2]. Tiroglossal kanal kisti zemininde veya ektopik yerleşimli tiroid dokularında papiller karsinom gelişebilmektedir[3,4]. Bu olgularda gerçekleştirilen tiroidektomi materyallerinde de karsinom odakları tespit edilebilmektedir.

Bu çalışmamızda tiroglossal duktus kisti nedeniyle opere edilen ve tiroglossal duktus kisti duvarında papiller tiroid karsinom saptanmış 43 yaş erkek olgu ele alındı. Bu olguda daha sonrasında yapılan total tiroidektomi materyalinde malignite saptandı

Case Report

43 yaşında erkek olgu , son 1 yıldır mevcut olan ve boyutu giderek artan şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın şişlik olan bölgesinde akıntı hiçbir zaman olmamış. Hastanın sigara ve boyuna radyoterapi öyküsü bulunmamaktaydı. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sol servikal  zon 2-3 ü kaplayan yaklaşık 4 cm düzgün sınırlı kistik kitle palpe edildi. Tiroid bezinde kitle palpe edilmedi. Hastaya kliniğmizce tiroglossal kanal kisti / brankial kleft kisti ön planda düşünülerek kist eksizyonu yapıldı. Cerrahi spesmenin patolojik tanısı Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen papiller tiroid karsinomu olarak raporlandı.

Şekil 1
Papiller tiroid karsinomu histolojik görünümü

 

Sonucun papiller tiroid karsinomu gelmesi üzerine tiroide yönelik ultrasonografik inceleme planlandı. Yapılan ultrasonografik değerlendirmede tiroid bezi sol lobda benign özellikler multiple nodül saptandı. İnce iğne aspirasyonu biyopsisi benign sitoloji olarak raporlandı. Hastaya daha sonrasında total tiroidektomi  ve santral boyun diseksiyonu planlandı. Hastanın tiroidektomi materyali papiller mikrokarsinom olarak raporlandı.Tümörde lenfovasküler invazyon saptanmadı. Ayrıca sol santral 1 adet lenf bezinde metastaz saptandı. Hasta daha sonra radyoaktif iyot tedavi planlaması için ilgili branşa yönlendirildi.

 

Discussion

Tiroid bezi embriyonel hayatta dil kökünde oluşur ve tiroglossal kanaldan inerek embriyonel hayatın 7. haftasında hyoid korpusu içine yerleşir ve bilobe olarak tiroidi oluşturur. Kanal 10. haftada kapanır. Dil kökündeki kısmı foramen caecum denen bir çukurluk olarak sonlanır. Normal göçten sonra kanalın bir bölümünün kaybolmayıp kistik hal almasıyla tiroglossal kanal kisti oluşur.

Kist, tiroglossal duktus’un yolu boyunca herhangi bir yerde görülebilir. En sık infrahyoid bölgede (%80) ortaya çıkar[5,6,7]. Ancak intralingual (%2), suprahyoid (%8), suprasternal (%10) yerleşimlide olabilir[5,6,7]. Kitle %90 oranında orta hatta, %10 oranında ise hafif lateraldedir. Lateralde ise %95 soldadır[5,6,7]. Bizim olgumuzda da kistik lezyon boyun sol taraftaydı.

Tiroglossal kanal kisti ağrısız, mobil, yumuşak bir kitle olarak karşımıza çıkar. Enfekte olduğunda ağrı, ciltte hiperemi ve odinofaji gelisir. Spontan veya cerrahi olarak dışarı açılırsa buna tiroglossal fistül denir.

Tiroglossal kanal kistinde karsinom gelişme ihtimali oldukça nadirdir. Malign olguların %85 ini papiller karsinom, %7’sini mikst papiller foliküler karsinom, %5’ini yassı hücreli karsinom, %2'sini adenokarsinom ve %1’ini anaplastik karsinom oluşturmaktadır[8].

Tiroglossal kanal karsinomu saptanan hastaların düşük bir kısmında tiroid bezinde de karsinom saptandığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Primer odağın tiroid bezi olmasından çok tiroglossal duktus kisti kaynaklı pirimer odağın olabileceği ve tiroid bezinde senkronize oluşan papiller karsinomun mulltifokal primer tümör olarak değerlendirilebileceği şeklinde sonuç çıkarılabilir[9].

Bu sebeple tiroglossal kanal kisti karsinomunda tiroidektomi halen tartışılmaktadır.Ancak  bu tümörleri gizli tiroid kanserlerinin metastazı olarak değerlendirdiklerinden total tiroidektomiyi etkin tedavinin bir parçası olarak görmektedirler10]. Bizim olgumuzda da tedaviye tiroidektomi eklenmiş ve tiroid papiller mikrokarsinom saptanmıştır. Bu hastalarda postoperatif radyoaktif İyot tedavisi ve tiroid süpresyon tedavisi önerilmektedir[10].

Bu nedenlerle tiroglossal kanal kisti düşünülen hastalarda kitleye yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile papiller tiroid karsinomu  saptanması halinde eş zamanlı tiroidektomi önermekteyiz.İnce iğne aspirasyn biyopsisi ile malignite düşünülmeyen ancak kitle eksizyonu sonrasında papiller tiroid karsinomu saptanan hastalarda ise sonradan uygulanacak  tiroidektomiyi önermekteyiz.

Conclusion

Tiroglossal kanal kistinde nadiren de olsa malignite potansiyeli bulunmaktadır. Sıklıkla patoloji papiller tiroid karsinom olarak gelmektedir. Mevcut karsinomum tiroid papiller karsinom metastazı veya senkron bir tümör olarak bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Patolojik materyalin malignite gelmesi halinde tiroidektominin tedaviye eklenecebileceği göz önünde bulundurulmalı ve tedavi-takip ona göre planlanmalıdır.

Informed Consent

Hastanın kendisinden alındı

References

  1. Wigley TL, Chonkich GD, Wat BY. Papillary duct carcinoma arising in a thyroglosal duct cyst. Otolaryngol Head Neck Surg 1997;116 :386-388
  2. Thornton CM. Papillary carcinoma arising in a thyroglossal cyst. Ulster Med J. 1989;58:111- 113
  3. Kandogan T, Erkan N, Vardar E. Papillary carcinoma arising in a thyroglossal duct cyst with associated microcarcinoma of the thyroid and without cervical lymphnode metastasis: a case report. J Med Case Rep 2008;2:42.
  4. Xu JJ, Kwan K, Fung K. Papillary thyroid carcinoma in a lateral neck cyst: primary of ectopic thyroid tissue versus cystic metastasis. J Laryngol Otol 2013;127(7):724-7
  5. Konjenital Boyun Kitleleri: Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinin Retrospektif Çalışması. a Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE. 21.06.2019
  6. Salih Bakır Kulak Burun Boğaz (KBB) Notları Notları Kitabı . Basım tarihi 2015.
  7. Uysal, İ. Ö., Altuntaş, E. E., Güler, C., Tuncer, E. Kliniğimizde 19 Yıllık Period Da Takipleri Yapılan Boyun Kitleli Olguların Epidemiyolojik Verilerinin Retrospektif Analizi. KBB-Forum, 2010: 9(2), 30–34.
  8. Bdesha AS, Layer GT. Primary papillary carcinoma of a thyroglossal duct cyst: A report of a case and literature review. Br J Surg 1992; 79: 1248-9. [CrossRef]
  9. Tiroglossal Duktus Kistinde İzole Papiller Tiroid Kanseri Isolated Papillary Thyroid Carcinoma in Thyroglossal Duct Cyst Ali Rıza Gökduman1 , Engin Acıoğlu1 , Özgür Yiğit1 , Erol Rüştü Bozkurt
  10. Yang S, Park KK, Kim JH. Papillary carcinoma arising from thyroglossal duct cyst with thyroid and lateral neck metastasis. Int J Surg Case Rep 2013; 4: 704-7. [CrossRe
Keywords : Konjenital boyun kitlesi , Tiroglossal kanal kisti , papiller tiroid kanseri ,

Comments

Login to write a comment.